Zaloguj się:

Regulamin programu „Aktywni Charytatywni”

X edycja

1. Definicje

Ambasador – osoba wspierająca i uczestnicząca w programie Aktywni Charytatywni. Funkcję Ambasadora mogą pełnić uczestnicy, którzy dobrowolnie wyrażą taką wolę w postaci elektronicznej wiadomości na dedykowanej programowi stronie internetowej. Zadaniem Ambasadora będzie wsparcie Organizatora akcji. Z tytułu pełnionej funkcji Ambasadora uczestnikowi nie przysługuje żadne świadczenie od Organizatora.

Aktywność - wybrana dyscyplina sportowa objęta Programem, której przebieg umożliwia rejestrację osiągniętych postępów za pomocą  dowolnej aplikacji, która umożliwia zliczenie przebytych kilometrów oraz określenie dyscypliny np. jazda na rowerze, bieganie/spacerowanie/marsz/szybki chód.

Beneficjent – podopieczny Fundacji Energa, wybrany w trybie określonym w Regulaminie, na rzecz którego zostanie przekazana kwota wsparcia wypracowana przez Uczestników.

Formularz rejestracyjny – formularz w formie elektronicznej, potwierdzający wolę uczestnictwa w Programie przez osobę spełniającą definicję uczestnika. Formularz rejestracyjny uczestnika znajduje się pod adresem strony www.acha.energa.pl

Formularz sprawozdawczy - formularz w formie elektronicznej, potwierdzający realizację przez uczestnika programu przebytych kilometrów.

Fundacja Energa - Fundacja Energa z siedzibą  w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326853, posiadająca numer identyfikacja podatkowej (NIP) 9571018110, REGON 220771939. Rolą Fundacji Energa jest zabezpieczenie środków finansowych, ustalenie Beneficjentów i przekazanie środków – kwot wsparcia Beneficjentom, zgodnie z Regulaminem akcji.

Kilometr - jednostka odległości zarejestrowana przez Uczestników w okresie trwania Programu i za pośrednictwem dowolnej aplikacji, zgodnie z którą będzie przeliczana Kwota wsparcia do przekazania na rzecz Beneficjentów.

Komisja – podmiot odpowiedzialny za wybór Beneficjentów. Członkami Komisji są: przedstawiciele Fundacji Energa oraz przedstawiciele Organizatora Programu.

Kwota wsparcia – kwota, którą Fundacja Energa zobowiązuje się przekazać na rzecz określonego Beneficjenta lub Beneficjentów po zakończeniu Programu i po wykonaniu założeń określonych
w Regulaminie, w porozumieniu z Organizatorem.

Organizator – Energa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024. Spółka należy do Grupy ORLEN.

Program - Program „Aktywni Charytatywni” edycja X, realizowany w 2023 r. o którym mowa
w niniejszym Regulaminie.

Ranking końcowy – podsumowanie końcowe tworzone w oparciu o całkowitą liczbę przebytej odległości/ kilometrów zarejestrowanych w dowolnej aplikacji przez poszczególnych Uczestników oraz przesłane danych za pośrednictwem panelu użytkownika na dedykowanej programowi stronie internetowej.

Regulamin – niniejszy dokument, określający założenia oraz zasady realizacji Programu.

Termin realizacji – Program prowadzony jest w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uczestnik – pracownik spółek z Grupy PKN ORLEN, Ambasador, członek rodziny pracownika spółek  Grupy PKN  ORLEN, osoba z którą pracownik spółek z Grupy PKN ORLEN uprawia Aktywność, osoba współpracująca ze spółkami z Grupy PKN ORLEN na innej podstawie niż umowa o pracę, która zgłosiła swój udział w Programie, osoby chcące wspierać Beneficjentów poprzez udział w programie, dodatkowo, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem oraz treścią klauzuli informacyjnej określoną w pkt 10 Regulaminu

 

2. Cele programu

2.1.  Program skierowany jest do wszystkich osób spełniających definicję uczestnika.

2.2. Głównym założeniem Programu jest mobilizacja pracowników spółek z Grupy PKN ORLEN oraz najbliższego otoczenia do różnych form aktywności fizycznej, przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników w wolontariat pracowniczy.

2.3. Dodatkowymi celami Programu są:

2.3.1 promowanie idei Zrównoważonego transportu.

2.3.2. promowanie idei  mniej nierówności - cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10

2.3.3. promowanie idei  Zrównoważone miasta i społeczności - cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 

2.3.4. promowanie idei  Dobre zdrowie i jakość życia – cele Zrównoważonego Rozwoju: cel 3

2.3.5. promowanie idei  pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa - cele Zrównoważonego Rozwoju: cel 16

2.3.6. pogłębianie wiedzy na temat zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy na rowerze.

2.4. Fundacja Energa w porozumieniu z Organizatorem (Komisja), na zasadach określonych w Regulaminie, po zakończeniu Programu zobowiązana jest przekazać poszczególnym Beneficjentom kwotę, stanowiącą Kwotę wsparcia ustaloną dla danego Beneficjenta.

 

3. Postanowienia ogólne

3.1. Wszelkie czynności związane z realizacją Programu koordynowane będą przez Departament Marketingu, działający u Organizatora i powołanych w tym celu Ambasadorów.

3.2. Decyzja o przystąpieniu do Programu podejmowana jest przez potencjalnego uczestnika dobrowolnie.

3.3. Organizator jest zobowiązany do przekazania pracownikom spółek z Grupy PKN ORLEN następujących informacji: terminu nadsyłania i sposobu przyjmowania Formularza oraz zakresu działań po stronie Organizatora. Ponadto, informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przekazana przez pracownika spółek z Grupy PKN ORLEN innym osobom spełniającym definicję Uczestnika.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Programu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Programu,
a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

 

4. Zasady uczestnictwa

4.1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zarejestrowanie konta na stronie www.acha.energa.pl w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4.3. Aby możliwe było ewidencjonowanie odległości/ kilometrów przebytych przez Uczestnika na potrzeby Programu, Uczestnik po utworzeniu konta na stronie www.acha.energa.pl musi założyć dodatkowe konto w dowolnej przez siebie aplikacji, która umożliwia zliczenie przebytych kilometrów oraz zaznaczenie rodzaju dyscypliny np. bieganie, jeżdżenie na rowerze, chodzenie etc. (aktywności muszą wiązać się z własnym wysiłkiem fizycznym).  Uczestnik pobiera i instaluje aplikację na urządzeniu mobilnym.

4.4. Uczestnik po zalogowaniu się na swoje konto pod adresem www.acha.energa.pl zobowiązany jest do przesyłania za pośrednictwem formularza elektronicznego danych o przebytych kilometrach, wpisując je w podane rubryki oraz dołączając screenshota z zainstalowanej aplikacji na telefonie. Dane należy przesłać w dowolnie wybranych przez siebie terminach, preferowana częstotliwość minimum raz miesięcznie.

 

5. Organizator

5.1. Organizator, w porozumieniu z Fundacją Energa, zobowiązuje się do przygotowania i obsługi Programu, w tym w szczególności do:

5.1.1. udzielania odpowiedzi na pytania Uczestnika dotyczące Programu i do dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu pod adresem rowery@energa.pl;

5.1.2. przygotowania systemu ewidencji pokonanych kilometrów;

5.1.3. przygotowania materiałów informacyjnych;

5.1.4. przeprowadzenia działań o charakterze edukacyjnym;

5.1.5. przekazywania informacji o wydarzeniu specjalnym związanym z Programem, przy czym Uczestnik zobowiązany będzie do poniesienia we własnym zakresie kosztów związanych
z uczestnictwem w wydarzeniu specjalnym a niezależnych od Organizatora i wynikających
z konieczności nabycia usług bezpośrednio u podmiotów trzecich jak np. koszty biletów, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Orientacyjne koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym albo ich rodzaj będą podawane każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia.

5.2. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów sprzętu i akcesoriów niezbędnych do udziału
w Programie ani kosztów ich eksploatacji, nie odpowiada za ich zniszczenie lub uszkodzenie podczas lub w związku z udziałem w Programie.

5.3. Organizator kontaktuje się z uczestnikami telefonicznie lub wykorzystując do tego adres e-mail
w domenie „energa.pl” (lub - w przypadku braku e-mail w domenie energa.pl - inny adres e-mail zadeklarowany przez Organizatora) lub publikując komunikaty w Intranecie i na stronie www.acha.energa.pl, oraz za pośrednictwem konta Aktywni Charytatywni na platformie społecznościowej Facebook lub innej drodze kontaktu wskazanej przez Organizatora.

5.4. Wszelkie informacje nadesłane rzekomo przez Organizatora, lecz przesłane za pomocą innych sufiksów e-mail, niż energa.pl (na przykład hotmail.com, yahoo.com), powinny być traktowane jako podejrzane i przesyłane do Organizatora.

5.5.  Organizator zaleca nie odpowiadać na korespondencję związaną z Programem, gdy nie ma pewności, że pochodzi ona od Organizatora. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się
z Organizatorem.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, w odniesieniu do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi, przekazywania nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych nieetycznych działań. Nadto Organizator może wykluczyć z Programu Uczestnika w razie powzięcia wiedzy o niestosowaniu się przez niego
w związku z uczestnictwem w Programie do przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym,
w tym zasad ruchu drogowego, lub do postanowień niniejszego Regulaminu. Kilometrów zaewidencjonowanych przez Uczestnika wykluczonego nie uwzględnia się w Rankingu końcowym,
a także przy ustalaniu ostatecznej Kwoty wsparcia.

 

6. Uczestnik

6.1. Uczestnik Zobowiązuje się zadbać o stan techniczny sprzętu, z którego korzystał będzie na potrzeby uczestnictwa w Programie oraz – w przypadku korzystania z roweru - o jego obowiązkowe wyposażenie (w szczególności dzwonek, element odblaskowy z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, światło
z przodu barwy białej i czerwone z tyłu).

6.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca używanie podczas jazdy na rowerze lub rolkach kasku ochronnego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Programie, Uczestnik zobowiązuje się stosować do postanowień regulaminu.

6.4. Uczestnik bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku
z udziałem Uczestnika w Programie. Powyższe nie ogranicza uprawnień pracownika spółki Grupy Energa do dochodzenia świadczeń związanych z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, jeśli świadczenia takie przysługują jemu w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia.

6.6. Uczestnik Programu może zostać poproszony o wzięcie udziału w działaniach informacyjnych podsumowujących Program bez dodatkowej zapłaty lub konieczności uzyskania odrębnej zgody.

6.7. W dowolnie wybranym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie skanu pisemnej rezygnacji drogą mailową do Organizatora pod adres rowery@energa.pl lub inną drogą wskazaną przez Organizatora.

6.8. W przypadku rezygnacji, zaewidencjonowane przez Uczestnika kilometry nie przepadają i będą brane pod uwagę w Rankingu końcowym.

6.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia najbardziej aktywnych uczestników Programu.

 

7. Fundacja Energa

7.1. Fundacja pełni rolę partnera Programu. Zapewnia i przekazuje środki finansowe niezbędne do realizacji Programu Kwoty wsparcia na rzecz poszczególnych Beneficjentów w terminie 90 dni od zakończenia Programu.

7.2. Przedstawiciel Fundacji Energa prezentuje Komisji wstępną listę podopiecznych Fundacji Energa spośród których zostaną wybrani Beneficjenci.

7.3. Przedstawiciele Fundacji wspólnie z Organizatorem (Komisja) dokonują wyboru Beneficjentów.

 

8. Kwota wsparcia

8.1. Fundacja Energa zobowiązuje się przekazać na rzecz poszczególnych Beneficjentów Kwoty wsparcia w łącznej wysokości 250 000 zł,  Środki zostaną przekazane na dowolny cel, na  rzecz dzieci, osób starszych. Kwota przekazywanych środków może być uzależniona od ilości podopiecznych danej placówki.

8.2. Gwarantem wypłaty całej Kwoty wsparcia jest pokonanie przez Uczestników  350 000 km w ciągu okresu realizacji Programu wskazanego w pkt 9.1. poniżej.

8.3  Fundacja Energa, w porozumieniu z Organizatorem (Komisja) może przyznać poszczególnym Beneficjentom niewykorzystaną kwotę wsparcia w przypadku nie zrealizowania pkt. 8.2., zgodnie
z założeniami Programu, jako dodatkowe wsparcie.

 

9. Przebieg Programu

9.1. Program realizowany jest od 01 czerwca do 31  grudnia 2023 roku.

9.2. Uczestnik Programu podczas Aktywności pokonuje kilometry, które ewidencjonowane są za pośrednictwem  dowolnej aplikacji i przesyłane w celu potwierdzenia do Organizatora, a następnie przeliczone zostają przez Organizatora na wsparcie finansowe dla Beneficjenta zgodnie z zasadami określonym w pkt 8 powyżej.

9.4. Cele, na rzecz których uczestnicy pokonują kilometry (konkretni Beneficjenci) zostaną wskazani - po zakończeniu programu przez Komisję.

9.5. Kwota wsparcia wypracowana przez uczestników Programu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w pkt. 8.1. powyżej.

9.8. Fundacja Energa w porozumieniu z Organizatorem (Komisja) wyróżni co najmniej sześciu najbardziej aktywnych uczestników i przekaże nagrody rzeczowe o wartości nie większej niż 4 000,00 zł brutto, po ogłoszeniu wyników Programu w następujących kategoriach związanych z uprawianą dyscypliną:

9.8.1. Na kółkach – np. jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce (wyróżniamy 2 uczestników – 1 kobieta i 1 mężczyzna – z największą całkowitą liczbą kilometrów)

9.8.2. Na nogach – np. bieganie, spacery, marsz, szybki chód, łyżwy, narty (wyróżniamy 2 uczestników – 1 kobieta i 1 mężczyzna – z największą całkowitą liczbą kilometrów)

9.8.3. Mieszane  -  np. jazda na rowerze + spacery (wyróżniamy 2 uczestników – 1 kobieta i 1 mężczyzna – z największą całkowitą liczbą kilometrów)

9.9. Kwalifikacja Uczestnika do kategorii, o których mowa w pkt. 9.8 powyżej, będzie się odbywała
w sposób następujący:

9.9.1. uczestnik sam decyduje, do których kategorii zostanie przypisany podczas składania Formularza Sprawozdawczego. Wybiera jedną z kategorii spośród wymienionych w  pkt. 9.8.1 – 9.8.3. Przypisania dokonuje samodzielnie podając całkowitą liczbę Kilometrów w ramach danej Aktywności przypisanej do ww. kategorii.

9.9.2. informacje o wynikach oraz o uczestnikach, którzy uzyskali najlepsze wyniki w ramach danej kategorii zostaną podane przez Organizatora w terminie trzech tygodni od zakończenia Programu  na podstawie Formularzy Sprawozdawczych dostarczonych przez uczestnika, poprzez wybrane media Organizatora.

9.10 Wszyscy uczestnicy Programu, którzy przekażą co najmniej 100 km do wspólnej puli Programu, będą mieli możliwość wskazania rekomendowanej przez siebie placówki, spełniającej warunki, o których mowa w pkt. 8.1. Placówki te zostaną poddane kolejno pod głosowanie wśród uczestników Programu i będą stanowić co najmniej połowę finalnych Beneficjentów Programu wyłonionych przez Komisję.

 

10. Ochrona danych osobowych, wykorzystanie imienia i nazwiska oraz wizerunku

10.1. Zgłaszając udział w Programie, osoba spełniająca definicję Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, wskazanych w Formularzu. Dane przetwarzane będą w celach: rejestracji do Programu, pobierania danych o odbytej aktywności fizycznej z aplikacji, rozstrzygnięcia Programu, stworzenia fotorelacji z Programu.

10.2. Dane osobowe zawarte w Formularzu będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Programu (w tym na potrzeby publikowania wyników Programu) .

10.3. Uczestnik dokonując zgłoszenia do udziału w Programie udziela Organizatorowi zgody do wykorzystania swojego imienia i nazwiska, adres email, nr telefonu oraz swojego wizerunku (utrwalonego przez Organizatora lub utrwalonego na nośniku przekazanym przez Uczestnika) na potrzeby promocji Programu we wszystkich mediach wewnętrznych, zewnętrznych Grupy PKN ORLEN, w tym między innymi w Intranecie, Newsletterze, magazynie Orlen Go, portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Twitter. Informujemy, że ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wyłącza uczestnika z dalszego udziału w Programie. Informujemy, że zdjęcia po publikacji w materiale prasowym nie będą podlegały usunięciu.

10.4. Fundacja Energa będąca Partnerem Programu posiada dostęp do danych Uczestników, celem weryfikacji oraz rozliczenia wyników Programu.

10.5. Klauzula informacyjna dla uczestników Programu „Aktywni Charytatywni”– zgodnie z art. 13 RODO informujemy:

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika (ADO) jest Energa S.A.
b) Dane kontaktowe ADO to: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
c) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.
d) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a  RODO, czyli w zakresie wyrażonej zgody na przystąpienie do konkursu oraz wykorzystanie wizerunku,  rozstrzygnięcia Programu, utrzymania  kontaktu z osobami biorącymi udział w Programie, rozliczenie Programu . Po zakończeniu Programu dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f w celu archiwizacji dokumentacji, dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń.
e) Źródłem pochodzenia przetwarzanych danych będzie wypełniony przez Państwa Formularz zgłoszeniowy oraz Formularz Sprawozdawczy
f) Kategorie pozyskanych odnośnych danych: dane o użytkowniku (imię / nazwisko / mail/ nr telefonu) oraz dane dotyczące aktywności fizycznej (rodzaj treningu, miejsce treningu, przebyte kilometry, czas i termin treningu)
g) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

     i) Grupa Orlen w tym ENERGA S.A. wraz z podmiotami powiązanymi,
     ii) uprawnione organy i instytucje publiczne,
     iii) podmioty, którym Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe,
     iv) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis i utrzymanie obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Organizatora,
     v) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
     vi) użytkownicy oraz odbiorcy nośników, w których publikowane będzie rozstrzygnięcie konkursu oraz materiał prasowy relacjonujący działania z Programu, w tym: Intranet, portale społecznościowe Facebook, YouTube, Twitter, Newsletter Energa Grupy Orlen, magazyn Orlen GO,
     vii) Fundacja Energa jako Partner Programu.

h) Dane osobowe Uczestników, poza danymi opublikowanymi w materiałach prasowych,  zostaną usunięte z bazy Organizatora w ciągu 1 roku od zakończenia danej edycji Programu.
i) Uczestnik ma prawo do:

     i) dostępu do swoich danych osobowych,
     ii) sprostowania lub zmiany swoich danych osobowych,
     iii) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
     iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
     v) przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
     vi) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     vii) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

j) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.6. Klauzula informacyjna dla Beneficjentów Programu „Aktywni Charytatywni” – zgodnie z art. 14 RODO informujemy:

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika (ADO) jest Energa S.A.
b) Dane kontaktowe ADO to: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
c) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.
d) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przyznanie wsparcia Beneficjentom, rozliczenia Programu, archiwizacji dokumentacji, dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń.
e) Źródłem pochodzenia przetwarzanych danych jest Fundacja Energa – Partner Programu „Aktywni Charytatywni”
f) Kategorie pozyskanych odnośnych danych
g) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

     i) Grupa Orlen w tym ENERGA S.A. wraz z podmiotami powiązanymi,
     ii) uprawnione organy i instytucje publiczne,
     iii) podmioty, którym ADO powierza do przetwarzania dane osobowe,
     iv) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis i utrzymanie obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO ,
     v) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

h) Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z bazy ADO w ciągu 1 roku od zakończenia danej edycji Programu.
i) Uczestnik ma prawo do:

     i) dostępu do swoich danych osobowych,
     ii) sprostowania lub zmiany swoich danych osobowych,
     iii) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
     iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
     v) przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
     vi) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

j) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wszystkie kwestie nieuregulowane Regulaminem powinny być uzgadniane i rozstrzygane przez Organizatora.

11.2. Regulamin dostępny jest między innymi w Intranecie Grupy Energa pod adresem http://intranet.energa.pl, w siedzibie Organizatora oraz na stronie dedykowanej programowi o adresie www.acha.energa.pl.

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna z chwilą jej opublikowania w Intranecie Energi Grupy Orlen. Niezwłocznie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu, Organizator powiadomi uczestników o tej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik, który nie zgodzi się na zmienioną w ten sposób treść Regulaminu ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału w Programie.

11.4. Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia od Organizatora lub innych spółek Grupy Energa związane z ich uczestnictwem w Programie.